Privacybeleid

1. Introductie
Dit is de privacyverklaring van:
BührmannUbbens B.V.
Jutlandsestraat 2
7202 CV    ZUTPHEN
telefoon:  0575 75 7066
Kvk Apeldoorn nr :  85148725

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

2. Welke gegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.
Tijdens uw contact met ons kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen:
•    Voor- en achternaam
•    E-mailadres
•    Postadres
•    Telefoonnummer
•    Leeftijd
•    Geslacht
•    Alle overige op u zelf betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, of die wij kunnen verkrijgen in verband met doeleinden en op basis van de grondslagen, zoals hierna worden vermeld.
Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat u deze aan ons (heeft) verstrekt. Dit kan door middel van;
•    Omdat u reeds klant of relatie bij ons bent
•    Bij persoonlijk contact, via e-mail, of per telefoon

We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit openbare bronnen, zoals het Kadaster, of het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld, zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons. Dan verwijderen wij deze informatie.

3. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt heeft.  Wij vragen u deze persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
1. Het verrichten van onze dienstverlening en daarmee het uitvoeren van de overeenkomst  tussen u en ons. Onze dienstverlening bestaat uit:  Handel in papier, papierwaren en verpakkingsmaterialen, kantoorbenodigdheden en aanverwante artikelen voor eindgebruikers, wederverkopers, schoolleveranciers, retail en industrie en het bewerken en verpakken van voornoemde producten.
2. In het kader van onze bedrijfsvoering, het voeren van onze administratie, versturen van facturen, het werven en aannemen van personeel, beveiliging, beheer van ICT systemen.
3. Vanwege communicatie- en marketing doeleinden.

4. Verstrekking aan derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Uw rechten
Nadat uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen, of indien mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen ( een gedeelte van ) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Gegevens van sollicitanten bewaren wij maximaal 6 weken. Na afloop van deze termijn zullen wij deze gegevens verwijderen.

7. Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen.  
Wij maken slechts beperkt gebruik van Google Analytics. Er wordt geen of geringe inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Het betreft slechts diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst.

8. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen.

9. Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herziene versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of deze verklaring is aangepast.

10. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact met ons opnemen;

BührmannUbbens
Jutlandsestraat 2
7202 CV Zutphen
Telefoon: 0575 75 7066
E-mail: [email protected]